Bootstrap Community, frontend Development

A lot of commands dont work, like carousel fade and modal fade, and now tab-pane fade dont work too! !!! ! plss help

<div class="row">

<div class="col-12">

<ul class="nav nav-pills justify-content-center" id="pills-nav" role="tablist">

<li class="nav-item">

<a class="nav-link active" id="nav-pills-01" data-toggle="pill" href="#nav-item01">Quimica</a>

</li>

<li class="nav-item">

<a class="nav-link" id="nav-pills-02" data-toggle="pill" href="#nav-item02">Mitologia grega</a>

</li>

<li class="nav-item">

<a class="nav-link" id="nav-pills-03" data-toggle="pill" href="#nav-item03">Elemento</a>

</li>

</ul>

<ul class="tab-content" id="nav-pills-content">

<div class="tab-pane fade show active" id="nav-item01" role="tabpanel">

1dsaddsa

</div>

<div class="tab-pane fade" id="nav-item02" role="tabpanel">

2sadsdsad

</div>

<div class="tab-pane fade" id="nav-item03" role="tabpanel">

3sdsad

</div>

</ul>

</div>

</div>

idkjustHelp () - 4 months ago - Reply 0